header banner
Default

Straf aan Binance Holdings Ltd vanwege het aanbieden van cryptodiensten zonder de wettelijk verplichte registratie


Gepubliceerd: 18 juli 2022

Een man loopt langs de buitenentree van het Toorop-gebouw

[Update 4 augustus 2022] De Nederlandsche Bank heeft op 25 april 2022 een bestuurlijke boete van EUR 3.325.000,- opgelegd aan Binance Holdings Ltd. De boete is opgelegd omdat Binance cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.

Registratie

VIDEO:

Bedrijven die in Nederland cryptodiensten willen aanbieden, zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om zich daarvoor te registreren bij DNB. Eerder heeft DNB op 18 augustus 2021 een openbare waarschuwing afgegeven ten aanzien van Binance.

Boete

VIDEO:

De overtredingen die Binance heeft begaan, zijn beboetbaar met een boete uit de derde categorie. Dit betekent dat de bestuurlijke boete een basisbedrag heeft van EUR 2.000.000,-, een minimumbedrag van EUR 0,- en een maximumbedrag van EUR 4.000.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete is het Algemeen boetetoemetingsbeleid DNB toegepast. Het basisbedrag is verhoogd vanwege verhoogde ernst en verwijtbaarheid.

DNB heeft bij de verhoging van de boete meegenomen dat Binance mondiaal de grootste aanbieder van cryptodiensten is, met een dagelijks handelsvolume van USD 13,7 miljard, en dat Binance in Nederland een zeer groot aantal klanten heeft. Daarnaast heeft Binance concurrentievoordeel genoten doordat zij geen heffingen aan DNB heeft afgedragen en ook geen andere kosten heeft hoeven maken in verband met doorlopend toezicht door DNB. Een andere belangrijke reden voor de verhoogde boete is dat de overtredingen gedurende een lange periode hebben plaatsgevonden: sinds 21 mei 2020 (datum invoering registratieplicht) tot in ieder geval 1 december 2021 (datum einde onderzoek door DNB). DNB beschouwt deze overtredingen dan ook als zeer ernstig.

Wel heeft DNB de boete met 5% gematigd, onder meer omdat er inmiddels een registratieaanvraag is gedaan en omdat Binance gedurende het hele proces relatief transparant over haar bedrijfsvoering is geweest. Deze registratie wordt op dit moment door DNB beoordeeld.

De registratieplicht

VIDEO:

De registratieplicht voor cryptodienstverleners is op 21 mei 2020 ingevoerd omdat bij cryptodiensten een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met crypto’s. Zonder die registratieplicht is minder goed in de gaten te houden of het risico op criminele geldstromen voldoende wordt tegengegaan.

De Wwft heeft als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De aanpak van witwassen is van groot belang voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven immers in staat om buiten het bereik van opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Doordat Binance zonder registratie bij DNB in Nederland cryptodiensten heeft aangeboden, heeft Binance de doelstellingen van de Wwft doorkruist. Zo kan Binance geen melding doen van ongebruikelijke transacties bij FIU-NL. Mogelijk blijft hierdoor een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsautoriteiten.

Bezwaar

VIDEO:

Binance heeft op 2 juni 2022 tegen de boete bezwaar gemaakt.

Update 4 augustus 2022:
Op 27 juli 2022 heeft Binance het bezwaar ingetrokken. De boete is daarmee onherroepelijk geworden.

Meer informatie

VIDEO:

Lees hier onder het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete, m.u.v. vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis)

Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Binance

1,1MB PDF

Download

Sources


Article information

Author: Lori Conley

Last Updated: 1699293603

Views: 908

Rating: 3.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lori Conley

Birthday: 1953-03-28

Address: 12004 John Village, New Monicashire, KS 18635

Phone: +4276871065546961

Job: Article Writer

Hobby: Arduino, Poker, Aquarium Keeping, Chess, Geocaching, Video Editing, Swimming

Introduction: My name is Lori Conley, I am a transparent, skilled, multicolored, artistic, unswerving, variegated, steadfast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.